Arkiv

Posts Tagged ‘temaoppgave’

Digital museumsformidling – temaoppgaven – innlevering

YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser

YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser

Temaoppgaven ved museumsformidlingsstudiet ved Høgskolen i Oslo er nå avsluttet, og arbeidet omfattet å utvikle et formidlingsopplegg for historiske oslofilmer. Arbeidet med oppgaven har hatt følgende målsettinger:

1. Utvikle et godt nettbasert formidlingstilbud for historisk filmmateriale fra Oslo
2. Teste synlighet og popularitet (antall treff) for ulike formidlingskanaler
3. Utforske bloggens egenskaper til dialog med brukerne
4. Utforske bloggens egenskaper som formidlingskanal for statisk informasjon
5. Høste erfaringer med en digital og åpen arbeidsform i et studiearbeid

Dette har resultert i følgende konkrete produkter eller leveringer:

  1. Oslo byarkivs eksisterende nettsider om oslofilm
  2. Publisering av utvalgte oslofilmer på YouTube
  3. Wikipedia-artikkel om oslofilm
  4. Oslofilm-blogg
  5. Refleksjonsnotat – YouTube, blogg og wikipedia – oslofilm på brukernes premisser (pdf)

I tillegg er det opprettet en studieblogg (denne bloggen), men dette er ikke en del av innleveringen av temaoppgaven.

Temaoppgaven har følgende konklusjoner (utdrag; og hele temaoppgaven finnes som pdf-fil):

Trafikktallene for de ulike kanalene bekrefter erfaringene med at mer brede og allmenne kanaler (YouTube og Wikipedia) har større trafikk og er mer eksponert for brukerne enn de smale og faglige kanalene (Oslo byarkivs nettsider).

Bloggen har så langt ikke vist seg som kanal for dialog med brukerne, men det er for tidlig å trekke klare konklusjoner her.

Bloggen er rimelig godt egnet til å formidle statisk informasjon, dvs. informasjon med en mer statisk struktur enn det tradisjonelle bloggformatet, men her er det store variasjoner hvilke muligheter de ulike temaene i WordPress gir. Dette er ikke systematisk utprøvd i dette arbeidet. Men bloggen er svært godt egnet som et lavterskel publiseringsverktøy for denne typen informasjon.

Bloggen har vist seg rimelig hensiktsmessig som arbeidsverktøy i dette studiearbeidet, og da spesielt som et forum for løpende publisering av resultater.

Videre arbeid med formidling av oslofilm vil vesentlig omfatte:

• publisere informasjon om rettigheter og bruk av originalmateriale på Oslo byarkivs nettsider
• publisere alle oslofilmene på YouTube (antydningsvis 160 til 320 timeverk)
• supplere bloggen med flere oppslag om de enkelte oslofilmene
• publisere utvalgte problemstillinger og resultater (for eksempel om trafikktall og brukeradferd) fra refleksjonsnotatet

Reklamer
Kategorier:studiet Stikkord: ,

Formidling av oslofilm – presentasjon av temaoppgaven

Temaoppgaven ble presentert for resten av studiegruppa på HiO: